Polnische Falg Deutsche Falg

Między Gendarmenmarkt a placem Poczdamskim

Gabinet Psychologiczny - Barbara Kremer

Geandarmenmarkt Berlin Potsdamer Platz Berlin

Polityka prywatności

Podmiot Odpowiedzialny:
Gabinet Psychologiczny Barbara Kremer
Kronerstr 4.
10117 Berlin
Niemcy

Tel.: +49 (0)30. 450 885 87
Fax: +49 (0)30. 204 534 31
e-mail: bvkremer@web.de Stan: 06 czerwca 2018 r.

WPROWADZENIE:

Nasza firma przywiązuje ogromną wagę do ochrony powierzonych nam danych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega przepisom obowiązujących ustaw oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domeny, systemu, platformy czy urządzenia, na którym użytkownik korzysta z naszego serwisu internetowego (np. komputer stacjonarny, urządzenie mobilne). Stosowane w niniejszym dokumencie terminy, np. „dane osobowe”, „przetwarzanie danych”, są zgodne z zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Do danych osobowych przetwarzanych w naszym serwisie internetowym należą dane podstawowe (np. nazwiska i adresy klientów), dane dotyczące umów (np. zamawiane usługi, nazwiska zamawiających, informacje o płatnościach), dane wprowadzane przez użytkowników (np. adres mailowy). Pod pojęciem „użytkowników” rozumiane są wszystkie kategorie osób, których dane są przetwarzane. Należą do nich nasi klienci oraz inne osoby odwiedzające nasz serwis internetowy. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane przetwarzamy tylko wtedy, gdy istnieją do tego przesłanki prawne, w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne lub wymagane przepisami prawa do świadczenia naszych usług na podstawie umowy (np. do przetwarzania zleceń) oraz do udostępniania serwisu internetowego, posiadamy zgodę użytkownika. Podstawą prawną zgód użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych dla celów świadczenia naszych usług oraz w ramach wykonywania obowiązków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

BEZPIECZENSTWO:

Zgodne z aktualnymi standardami technicznymi posiadamy środki organizacyjne, kontraktowe i techniczne, aby zagwarantować przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz aby zabezpieczyć przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Dane osobowe użytkowników przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa. Czynimy to wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne np. dla wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub gdy przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes w gospodarnym i efektywnym prowadzeniu naszej działalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli niniejsza Polityka prywatności odnosi się do treści, narzędzi lub innych środków udostępnianych przez podmioty trzecie, których siedziba znajduje się w kraju trzecim, oznacza to, że dane są przesyłane do kraju siedziby podmiotu trzeciego. Kraje trzecie to kraje, w których RODO nie jest prawem stosowanym bezpośrednio, a więc kraje spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem przesyłania danych do krajów trzecich jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, uzyskanie zgody użytkowników lub spełnienie innych przesłanek prawnych dopuszczających wysyłanie danych.

Witryna internetowa i informacje o portfolio produktów

W celu spełnienia naszych zobowiązań umownych oraz świadczenia usług przetwarzamy dane podstawowe (np. nazwiska, adresy i dane kontaktowe użytkowników) oraz dane dotyczące umów (np. zamawiane usługi, nazwiska osób do kontaktu, informacje o płatnościach) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

NAWIĄZYWANI EKONTAKTU

Dane użytkownika, który nawiązuje z nami kontakt (drogą mailową), przetwarzamy w celu obsługi zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH I LOGÓW SERWERA

Ze względu na nasz uzasadniony interes przewidziany art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zapisujemy informacje o każdym połączeniu użytkowników z serwerem, na którym znajduje się nasz serwis internetowy (tzw. logi serwera). Do danych dostępowych należą: nazwa przeglądanej strony, plik, data i godzina wywołania strony, ilość przesłanych danych, komunikat o udanym wywołaniu strony, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz system operacyjny użytkownika, referrer (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawca usług internetowych.
Logi są przez nas zapisywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia ewentualnych oszustw i nadużyć) maksymalnie na siedem dni, a następnie zostają usunięte. Wyjątek od powyższej reguły stanowią dane niezbędne dla celów dowodowych, które przechowujemy do ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy.

INTEGRACJA USŁUGI i TREŚCI PODMIOTÓW TREZCICH

Z uwagi na nasz uzasadniony interes (analizowanie, optymalizacja i zapewnienie efektywnego działania naszego serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) wykorzystujemy w naszym serwisie internetowym także treści i usługi podmiotów trzecich, takie jak filmy lub czcionki (zwane dalej łącznie „treściami”), które są zintegrowane z naszym serwisem. Oznacza to, że podmioty trzecie dostarczające te treści otrzymują również adres IP użytkownika, gdyż jest to konieczne dla wysyłania treści do przeglądarki internetowej użytkownika. Adres IP jest zatem niezbędny, aby użytkownik mógł wyświetlać dane treści. Staramy się korzystać tylko z takich serwisów, których dostawcy wykorzystują adresy IP użytkowników wyłącznie w celu udostępniania treści. Podmioty trzecie mogą ponadto stosować w celach statystycznych lub marketingowych tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, zwane także „web beacons”). Znaczniki pikselowe służą do analizy zachowania użytkowników na stronach naszego serwisu. Dodatkowo pseudonimizowane informacje mogą być zapisywane w postaci plików cookie na urządzeniu użytkownika. Takie pliki cookie mogą zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika, stronach odsyłających, czasie odwiedzin w naszym serwisie oraz inne informacje dotyczące korzystania z serwisu. Informacje te mogą być także łączone z podobnymi informacjami pochodzącymi z innych źródeł.
Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich i dostarczanych przez nie treści oraz linki do polityk prywatności tych podmiotów, zawierających m.in. dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz sposobów rezygnacji (częściowo opisanych powyżej):
Zewnętrzne czcionki firmy Google, Inc., https://www.google.com/fonts (Google Fonts). Aktywowanie czcionek Google wiąże się z połączeniem z serwerem firmy Google (najczęściej w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. Mapy serwisu Google Maps dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mają prawo do otrzymania na żądanie informacji o zapisanych przez nas danych osobowych, które ich dotyczą. Nadto użytkownicy mają prawo do sprostowania błędnych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W stosownych przypadkach mogą także dochodzić swoich praw do przenoszenia danych, a w razie podejrzenia o niezgodne z prawem przetwarzanie danych mogą złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego. Użytkownicy mogą także odwołać udzielone przez siebie zgody ze skutkiem na przyszłość.

USUWANI EDANYCH

Zapisane przez nas dane usuwamy, gdy ich przechowywanie przestanie być konieczne z uwagi na cel, a przepisy prawa nie zobowiązują nas do ich dalszego przechowywania. W przypadku danych nieusuniętych przez nas z uwagi na inne dopuszczalne przepisami prawa cele przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane takie zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Powyższe odnosi się również do danych, do których przechowywania zobowiązują nas przepisy prawa handlowego lub podatkowego.
Na podstawie § 257 ust. 1 kodeksu handlowego [Handelsgesetzbuch] informacje muszą być przechowywane przez okres 6 lat (księgi rachunkowe i inwentarzowe, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, dowody księgowe itp.), natomiast na podstawie § 147 ust. 1 ordynacji podatkowej (Abgabenordnung) – przez okres 10 lat (księgi rachunkowe, zapisy księgowe, sprawozdania z działalności, dowody księgowe, korespondencja handlowa, dokumenty istotne z punktu widzenia podatkowego itp.).

PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie, w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w przyszłości. Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania danych na potrzeby reklamy bezpośredniej.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności w razie zmiany przepisów prawa lub modyfikacji naszych usług albo zasad przetwarzania danych. Powyższe odnosi się jednak wyłącznie do oświadczeń o przetwarzaniu danych. Jeśli konieczne będą zgody użytkowników lub jeśli części Polityki prywatności zawierają postanowienia umowy zawartej z użytkownikami, zmiany Polityki prywatności są możliwe tylko za zgodą użytkowników.
Użytkownicy są proszeni o regularne sprawdzanie aktualnej treści naszej Polityki prywatności.

Adres i Kontakt:
Psycholog
Barbara Kremer

Kronenstr. 4
10117 Berlin

U-2 Mohrenstrasse
U-6 Stadtmitte

Tel.: 030/ 450 885 87
Fax: 030/ 204 534 31
e-mail: bvkremer@web.de

Godziny otwarcia:
Po-Pt  08:00 - 20:00
So      10:00 - 14:00

Impressum Barbara Kremer, 2020